Regulamin realizacji usług za pomocą serwisu internetowego
www.krystyna.com.pl

0. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną usług za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Właścicielem serwisu jest Krystyna S.C. – ksero – drukarnia cyfrowa – druk wielkoformatowy z siedziba w Szczecinie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 20 LU2 tel. 91 43 43 172 lub tel. kom. 513 098 644
 3. Regulamin jest integralną i nieodłączną częścią umowy sprzedaży/wykonania usług zawieranej z Klientem za pomocą poczty elektronicznej pod adresem krystyna@krystyna.com.pl
 4. Zlecenie wykonania usługi drogą elektroniczną jest automatyczną akceptacją Regulaminu przez Klienta i wiążącą obie strony umową

I. Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia i tym samym wykonania zlecenia drogą elektroniczną w ramach współpracy z Krystyna S.C.
 2. Serwis internetowy – serwis www.krystyna.com.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia na wykonanie usługi drogą elektroniczną  pod adresem krystyna@krystyna.com.pl
 3. Usługi – usługi realizowane poprzez serwis internetowy zlecane drogą elektroniczną
  e mailem na adres krystyna@krystyna.com.pl
 4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Krystyna S.C., a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego poprzez zlecenie drogą elektroniczną pod adresem krystyna@krystyna.com.pl
 5. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na wykonanie usługi drogą mailową, określające w szczególności rodzaj i ilość wybranej usługi.

II. Zamówienia

 1. Zamówienia można składać e mailem na adres krystyna@krystyna.com.pl dostępny w serwisie internetowym
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta wszystkich danych pozwalających na ocenę i weryfikację niezbędnych informacji dotyczących zamawianej usługi. Serwis internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia e mailem lub telefonicznie. Serwis ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi wątpliwości.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, termin realizacji.
 4. Klient składając zamówienie zakupuje wykonanie określonej usługi. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą wysłania e maila ze zleceniem.

III. Płatności

Klient ma dwie możliwość uiszczenia zapłaty:

 1. przelewem – na konto bankowe – tym samym Klient zobowiązuje się uiścić należność w terminie do 14 dni od złożenia zamówienia i realizacji usługi – płatności przelewowe ustalane są wcześniej z Właścicielami spółki.
 2. gotówka lub karta płatnicza – w siedzibie firmy.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za wykonanie usługi

IV. Odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przez klienta jest wyłączone w przypadku:
 • wykonania usług o właściwościach określonych przez klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 • w przypadku zrealizowania usługi przez serwis koszt jej wykonania ponosi Klient.

V. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej serwisu
 2. Serwis zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej serwisu internetowego. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.